Tài liệu tổng hợp các mã lỗi máy lạnh LG và phương pháp chuẩn đoán xử lý sự cố máy lạnh LG thông qua các mã lỗi.
Máy lạnh LG lỗi CH 01, máy lạnh LG lỗi CH02, CH03, CH04, CH06...
Máy lạnh LG lỗi CH 44, CH45...