BLANTERTOKOSIDEv102
6217215329334371520

Những vấn đề cần quan tâm khi thiết kế hệ thống lạnh

Những vấn đề cần quan tâm khi thiết kế hệ thống lạnh
Những vấn đề cần quan tâm khi thiết kế hệ thống lạnh
Chọn phương pháp cấp dịch dàn lạnh
Lựa chọn thiết bị ngưng tụ
Chọn môi chất lạnh
Chọn dầu máy lạnh

Tham khảo file tài liệu thiết kế, lắp đặt vận hành và nghiệm thu hệ thống lạnh, kho lạnh công nghiệp
 

Ratings:

Xem thêm: